Skip to content

Algemene voorwaarden

Lees onze algemene voorwaarden goed door voordat u een camper huurt.

Blangrijk

Onze algemene voorwaarden staan hieronder vermeld

Als u vragen heeft over onze algemene voorwaarden, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van applicatie op alle offertes en overeenkomsten tussen Camperverhuur Amstelveen en de huurder.

Afwijkingen van en corrigeren op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk, aanvullend zijn overeengekomen.

Ingeval bepaling van deze voorwaarden nietig of onverbindend zal de resterende blijven niet worden aangetast en onverkort van kracht blijven.

Partijen komen overeen dat deze algemene voorwaarden algemene naar Nederlands recht zullen worden uitgelegd en daaraan onderworpen zullen zijn.

Reservering en betaling

Door ondertekening van de huurovereenkomst of door het volledig doorlopen van het reserveringsproces op de website of door het voldoen van de aanbetaling, gaat huurder akkoord met de in de huurovereenkomst biedende huurperiode, huurprijs en waarborgsom.

30% van de huurovereenkomst wordt voldaan na ontvangst van de huurovereenkomst met een minimum van € 400, -. De resterende huursom en de borgsom van € 1250, – dienen uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode voldaan te worden op rekening van Camperverhuur WoMo.

Huurperiode

De huurperiode begint op de huurovereenkomst vermelde datum na 15:00 uur en eindigt op de in de huurovereenkomst vermelde datum om 10:00 uur.

Huurder verplicht zich de camper uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan verhuurder terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door verhuurder schriftelijk is toegestaan. De huurtermijn wordt verlengd onder overigens gelijkblijvende voorwaarden.

Indien de camper niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde (eventueel verlengde termijn bij verhuurder weer is ingeleverd) ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van de camper, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen tot en met de dag dat de camper weer in bezit is van verhuurder, met dien verstande, dat de dagprijs over de verlengde periode alsdan verhoogd wordt met een bedrag van € 175, – per dag, onverminderd de eventuele door verhuurder verder te lijden schade en te maken kosten, tenzij de huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een niet toerekenbare oorzaak.

Voor niet genoten huurdagen of bij het eerder terugbrengen van de camper vindt geen terugbetaling van de huurprijs (of een gedeelte hiervan) plaats.

Kilometers

Alle kilometers zijn bij de huurprijs inbegrepen bij een huur van twee weken of meer. Bij 1 week huur is maximaal 1750km vrij. Meerprijs voor extra km’s is in dat geval € 0,20 p / km.

Bestuurder

Bestuurders moeten minimaal 23 jaar oud zijn en 1 jaar in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs B (dit is voldoende voor het besturen van al onze campers). Niet-Nederlandse ingezetenen dienen in het bezit te zijn van een geldig internationaal rijbewijs, dat in het land van herkomst kan worden aangevraagd.

Alleen de bij naam in de opgegeven personen mogen na het inleveren van een kopie van hun rijbewijs de camper besturen. Indien een andere dan genoemde bestuurder de camper, dient dit voor de aanvang van de huurperiode aangegeven te worden. Ook de andere bestuurder zal dan een geldig rijbewijs voor de huurperiode moeten overleggen.

Verzekering en eigen risico

De camper is verzekerd tegen het risico van Wettelijke aansprakelijkheid (WA). Tevens is het casco, dat wil zeggen de camper zelf, verzekerd tegen schade. De verzekeringspremie en pechhulpverzekering zijn geheel in de huurprijs inbegrepen, een internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) is bij de autodocumenten aanwezig. Per schade gebeurtenis draagt de huurder een eigen risico van maximaal € 1250, -. Schade ontstaan door hagel van andere weersomstandigheden, een klapband, en de kosten voor het vervangen van een ruit ten gevolge van een ruitbreuk of steenslag vallen onder het eigen risico.

Door verzekering niet gedekte schade, zoals die ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten rijden door niet bevoegde personen en is geheel voor rekening van de huurder. Ook beschadiging aan het interieur en / of de inventaris worden niet door de verzekering gedekt, zodat herstel van vervangingskosten geheel voor de rekening van de huurder zijn. Verhuurder is niet aansprakelijk voor directe / indirecte schade, welke het gevolg is van handelen van de huurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de reisbagage of overige bezittingen van de huurder. Verhuurder raadt huurder aan om hiervoor een eigen verzekering af te sluiten.

Gebruik van de camper

Voor vertrek overlegt huurder schriftelijk aan verhuurder de personalia van alle medereizigers. Niet benoemde inzittenden kunnen geen rechten ontlenen aan deze voorwaarden.

Huurder zal het gehuurde gebruiken en onderhouden zoals het een goed huisvader betaamt. Hij zal het gehuurde gebruiken overeenkomstig de normale bestemming en er op toezien dat de camper op behoorlijke wijze wordt behandeld en verzorgd en dat voor overbelasting en beschadiging van interieur en exterieur wordt gewaakt. Huurder dient de camper te gebruiken in overeenstemming met de wettelijke wetten en verordeningen en de vereiste van het voorgeschreven gezag op te volgen.

Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden worden in principe door verhuurder uitgevoerd. Verhuurder zorgt ervoor dat periodiek onderhoud tijdens een huurperiode niet nodig is, tenzij in een huurperiode meer dan 10.000 km gereden wordt. In dat geval dient de bandenspanning, het olie- en koelvloeistofpeil te controleren en zo nodig op peil te brengen. Huurder dient ervoor te zorgen dat de camper uitsluitend op verharde wegen rijdt.

De camper mag uitsluitend gebruikt worden in de op de groene kaart aanbiedingen landen. Landen met een negatief reisadvies mogen niet bezocht worden. Als de reis een negatief reisadvies wordt afgegeven voor het land waar de huurder verblijft, dient men zo snel mogelijk uit te vertrekken. Alle schade ten gevolge van het reizen door landen met een negatief reisadvies zijn voor risico van de huurder.

Het is de huurder verboden eigenmachtig lichamelijke, toevoegingen, opschriften, versieringen, stickers ed aan te brengen aan de camper.

Het is huurder uitdrukkelijk de gehuurde camper te gebruiken of te doen gebruiken voor rijonderricht, het trekken van andere voertuigen, het vervoeren van vracht, het tegen vervoeren van personen, dan wel handelingen uitvoeren, te doen uitvoeren of na te laten, waardoor schade aan de camper kan ontstaan van de belangen van verhuurder kunnen worden geschaad.

Het is verboden de camper te onderverhuren, te verpanden, in bewaring te geven, te belenen of op enigerlei wijze, hoe ook genaamd, over de camper te beschikken in strijd met de belangen van verhuurder.

De huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf als bestuurder of iedere andere bestuurder die genoemd wordt is in de boeking te allen tijde de kennis en de duidelijke en geestelijke bezit die voor goed besturen is vereist.

Roken

Het is verboden in de gehele camper te roken. Bij overtreding hiervan zal de volledige borgsom worden ingehouden.

Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen in de camper. Indien er in de camper een huisdier is meegenomen zonder toestemming van de verhuurder, dan wordt een bedrag van € 500, – op de borg ingehouden, exclusief de eventuele door het gemaakte zichtbare schade.

Festivals en evenementen.

Het bezoeken van Festivals, Grand prix, Tour de France is met de camper niet toegestaan, bij overtreding wordt een bedrag van € 500, – op de borg ingehouden.

Reparaties tijdens de huurperiode

Ondanks de goede zorg en het preventief onderhoud, kan zich tijdens de reis een mechanisch defect aan de camper voordoen. Reparaties mogen in dergelijke gevallen worden uitgevoerd door een dealer van het waarop (opbouw / auto) merk. Bij reparaties boven € 125, – is de huurder verplicht zich met de verhuurder in verbinding te stellen en zich te houden aan het door de verhuurder gegeven advies.

Noodzakelijke reparaties aan de camper, welk bedrag van € 125, – van een met dit bedrag corresponderend bedrag in vreemde valuta niet te boven gaat, kan zonder toestemming van verhuurder worden uitgevoerd. Overige reparaties mogen slechts worden uitgevoerd na een uitdrukkelijke toestemming van verhuurder, bij het ontbreken van deze kosten voor rekening van huurder zijn.

Reparaties aan zowel ex- als interieur van de camper dienen door ter zake vakkundige personen te geschieden. Niet noodzakelijke reparaties zijn voor rekening van de huurder. De door de huurder gemaakte reparatiekosten worden na overleg van de gespecificeerde reparatienota’s (op naam van de verhuurder) en na inlevering van de vervangen onderdelen vergoed.

De door verhuurder betaalde onderhoudsbeurten en de na toestemming van verhuurder elders uitgevoerde reparaties worden door verhuurder tegen overlegging van een gespecificeerde nota en na inlevering van de vervangende onderdelen. Vergoeding is uitgesloten indien huurder opzet, grove schuld of nalatigheid ter zake van de noodzaak van de reparaties kan worden verweten. Vergoeding is eveneens uitgesloten indien de reparatie het gevolg is van het niet naleven van enige enige aansprakelijkheid van de huurovereenkomst, deze voorwaarden van de wet.

Vergoeding van vakantiedagen ivm een gebrek is uitgesloten. Bij een defect tijdens de vakantie kan er door de huurder geen aanspraak gedaan worden op schadevergoeding ivm het niet te gebruiken onderdeel.

Schade aan de gehuurde camper

Huurder is verplicht, na een ongeval waarbij de camper betrokken is, dan wel bij beschadiging of diefstal van de camper, verhuurder onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 8 uur na het voorval, in kennis te stellen.

Huurder dient alle instructies ter zake van of vanwege verhuurder onmiddellijk en volledig uit te voeren.

Huurder verplicht zich van het voorval de ene een rapport dan wel proces-verbaal te laten opmaken en dit verhuurder uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter hand te stellen.

Huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen. Huurder weergave voorts de betrokkenen het Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Ook al deze gegevens stelt huurder onmiddellijk doch uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking van verhuurder.

Huurder onthoudt zich van eigen aansprakelijkheid van verhuurder ten aanzien van het gebeurde zou kunnen.

Voor ongevallen, beschadigingen of diefstal waarbij het gehuurde (en / of inventaris) betrokken is, geldt voor huurder het eigen risico.

Ontbinding van de overeenkomst

Annuleringen dienen te geschieden per aangetekende post. Tot 6 weken voor de aanvang van de huurperiode bedragen de kosten 50% van de huursom met een minimum van € 500, -. Bij annuleringen later dan 6 weken voor aanvang van de huurperiode is de volledige huursom verschuldigd. Huurder raadt huurder aan om een annuleringsverzekering af te sluiten voor alle medereizigers bij diens reisverzekering.

Verhuurder is een gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of een rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de camper te stellen:

Bij een vordering van overheidswege van geschikte verhuurde camper, dan wel bij beslag op de gehuurde camper. Indien blijkt dat de huurder onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt. Indien de camper niet meer veilig is om te verhuren.

Niet ter beschikking stellen van de camper Indien verhuurder niet in staat zal zijn de camper aan huurder ter beschikking te stellen, zal verhuurder in eerste instantie trachten een andere camper aan huurder ter beschikking te stellen. Indien de verhuurder een redelijk aanbod, dient de huurder dit te accepteren. Is er geen tijdelijke camper ter beschikking, dan kan de huurder slechts aanspraak maken op restitutie van de verloren dagen. De huurder heeft in een advertentie geval geen recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

Indien de huurperiode door niet tijdige levering wordt bekort met meer dan 24 per gehuurde week, dan heeft de huurder het recht de huurovereenkomst voor de gehele periode te ontbinden. Bij ontbinding van de huurovereenkomst zal verhuurder direct de door de huurder gedane betalingen voor de huurperiode van de camper terug betalen. Huurder vrijwaart verhuurder in dit geval voor alle aanspraken op schadevergoeding.

Aflevering en terug bezorging

Voor vertrek inspecteren verhuurder en huurder de camper, zowel aan binnen- als buitenzijde. Huurder verklaart door middel van ondertekening van het statusformulier dat het gehuurde compleet, gereinigd en in goede orde in ontvangst genomen is.

Bij terugkomst dient de camper in dezelfde staat te worden ingeleverd. Is dit niet het geval, dan heeft de verhuurder het recht de kosten in rekening te brengen: schoonmaken van het interieur: maximaal € 250, -, legen en reinigen toiletcassette: € 75, -, legen afvalwatertank: € 50, -. Wanneer de camper niet met hetzelfde brandstofniveau wordt ingeleverd, zal € 30, – voor het tanken + de brandstofkosten in rekening worden gebracht. Ontbrekende onderdelen van de inventarislijst van camper zullen verrekend.

Afrekening

Indien bij inspectie geen komt van enige schade, vermissing van of vernieling van de camper, verplicht verhuurder zich binnen 15 werkdagen na het einde van de huurovereenkomst de door de huurder gestorte waarborgsom aan huurder te restitueren.

Beginnen met chatten
Hulp nodig?
Hallo, hoe kan ik je van dienst zijn?